Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

 

1.1. Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst en onverminderd de toepasselijkheid van
eventuele bijzondere voorwaarden, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief, met
uitsluiting van gebeurlijke voorwaarden van de Klant, van toepassing op en maken zij
integraal deel uit van elke offerte van SF PROJECTS BV, met zetel te
Londerzeel, Meerstraat 255 en met ondernemingsnummer BE 0773 481 958 (hierna “SF
PROJECTS”) of van elke overeenkomst tussen enerzijds SF PROJECTS en anderzijds haar
medecontractant (hierna: “Klant”) die betrekking heeft hetzij op de verkoop van Goederen aan de
Klant (hierna: de “Goederen”) hetzij op het uitvoeren van Werken door SF PROJECTS in opdracht van
de Klant, met inbegrip van de verwerking van de door SF PROJECTS geleverde Goederen (hierna “
Werken”)

1.2. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige
algemene voorwaarden, leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel ervan.
1.3. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden niet
afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid
en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en
evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet
niet-afdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval
zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of strijdige bepaling te
vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Al de overeenkomsten worden geacht op de
maatschappelijke zetel van SF PROJECTS te zijn afgesloten.
1.4. De eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen SF PROJECTS en de Klant hebben,
in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op deze algemene voorwaarden.

 

2. Totstandkoming Overeenkomst

De offertes zijn 30 kalenderdagen geldig tenzij anders vermeld. Offertes zijn geheel
vrijblijvend en zonder enige verbintenis. De overeenkomst komt slechts tot stand na een
schriftelijke bevestiging (bestelling) door de Klant. Indien er wijzigingen werden gedaan aan de
offerte, dan kunnen deze pas geldig zijn na schriftelijke aanvaarding door SF PROJECTS.

 

3. Levering Goederen

3.1. De wijze van aflevering (afhalen of leveren) wordt door de Klant gekozen en in
de orderbevestiging aangeduid. De door SF PROJECTS opgegeven afleveringsdata zijn niet
bindend. Indien de afleveringsdatum dient te worden gewijzigd, contacteert SF PROJECTS de
Klant onverwijld, om een nieuwe datum voor te stellen. De vermelde afleveringsdatum is
slechts indicatief en is afhankelijk van de beschikbare stock (‘Stockartikelen’) of
de leveringsdatum opgegeven door de externe leverancier (‘Bestelartikelen’). SF
PROJECTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn
wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde. Achterstel in het
nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot weigering van de bestelde Goederen, tenzij
anders overeengekomen.
3.2. Afhaling van Goederen op voorraad kan in principe standaard gebeuren binnen de 7
werkdagen, tijdens de openingsuren. Bij Bestelartikelen wordt steeds vooraf aangegeven dat er
een langere wachttijd geldt en wordt contact opgenomen met de Klant, van zodra de Goederen
beschikbaar zijn voor afhaling bij S&F PROJECTS. De Klant moet de Goederen binnen de 7
kalenderdagen na kennisgeving ophalen. Indien de Klant nalaat dit tijdig te doen, is SF PROJECTS
gerechtigd om na 2 aanmaningen, en uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na de eerste
kennisgeving, de bestelling ongedaan te maken of de Verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen
en hiervoor een schadevergoeding aan te rekenen t.b.v. minimum 15 % van de verkoopprijs.
3.3. Levering van de Goederen gebeurt in principe binnen de 14 werkdagen na de
aankoop op voorwaarde dat de Goederen op voorraad zijn en voor zover de Klant de
Goederen volledig – en uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen voor de geplande
leveringsdatum – heeft betaald. Indien het bedrag niet integraal werd ontvangen, wordt de levering
uitgesteld. Desgevallend zal SF PROJECTS de Klant contacteren voor afspraak nieuwe leverdatum.
3.4. De Klant erkent dat SF PROJECTS voor de levering van Goederen beroep kan doen
op betrouwbare externe partijen. De Klant erkent dat het inschakelen van deze externe partijen
een invloed kan hebben op de leveringsvoorwaarden. Naar aanleiding van een niet-geleverde
verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt
meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere
verzending.
3.5. SF PROJECTS is slechts verplicht de Goederen op de afgesproken plaatsen te leveren die op
normale wijze toegankelijk zijn voor de gebruikte vervoersmaterialen. De Klant heeft de
verplichting om de nodige arbeidskrachten ter beschikking te stellen van de vervoerder
opdat de geleverde Goederen snel kunnen gelost worden. Voor kleine hoeveelheden lossen
de chauffeurs van SF PROJECTS de Goederen graag manueel op een eenvoudig te
bereiken plaats. De chauffeur rijdt enkel op opritten van privéterreinen mits
toestemming en op verantwoordelijkheid van de Klant.
3.6. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk
te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij.
Ingeval er op het ogenblik van levering niemand aanwezig is, behoudt SF PROJECTS zich
het recht voor om de Goederen alsnog af te leveren op het opgegeven adres, zoals oorspronkelijk
overeengekomen met de Klant. Desgevallend wordt een foto van de Goederen gemaakt ter bewijs van
levering. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Goederen één keer aan het door de Klant
opgegeven adres zijn aangeboden, ongeacht diens aanwezigheid of niet.
3.7. De Goederen worden vervoerd op kosten van de Klant volgens afgesproken tarieven. Indien een
aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de
door de Klant aangewezen derde, en de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de Goederen
niet in diens afwezigheid geleverd mogen worden, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen
voor rekening van de Klant.
3.8. SF PROJECTS draagt het risico voor beschadiging en/of verlies van de Goederen tot op het
moment van levering. De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met
betrekking tot de Goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering. Een eventueel
gebrek aan ondertekening van de leveringsbevestiging heeft geen invloed op de overdracht van het
risico.

 

4. Uitvoering Werken

4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de uitvoeringstermijnen louter
indicatief. Het overschrijden van deze termijnen door SF PROJECTS zal geen aanleiding kunnen
geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de overeenkomst lastens SF PROJECTS. De
Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de goede uitvoering van de Werken
afhankelijk is van de juiste weersomstandigheden. Daarom aanvaardt de Klant uitdrukkelijk
dat de meegedeelde of eventueel uitdrukkelijk bedongen

uitvoeringstermijn steeds kan worden verlengd met de periode waarin de weersomstandigheden de goede
uitvoering volgens de regels van de kunst redelijkerwijze beletten, of zouden
kunnen beletten én/of met de duur van de vertraging in de bedrijfsactiviteiten
van SF PROJECTS, die deze weersomstandigheden teweeg hebben gebracht.
4.2. De Klant erkent en aanvaardt dat SF PROJECTS voor de uitvoering van de Werken beroep kan
doen op onderaannemers of externe leveranciers.
4.3. SF PROJECTS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
dienovereenkomstig te factureren.
4.4. De Klant zal SF PROJECTS alle informatie bezorgen nodig om de Werken
(goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te
vermijden of in te perken. Deze informatieplicht impliceert o.m. dat de Klant er toe gehouden is
voor de start der Werken een plan ter hand te stellen aan SF PROJECTS waarop alle
ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van
aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de Klant de volledige
verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Schade aan
voetpaden en wegenis zijn steeds voor rekening van de Klant.
4.5. De Klant zal aan SF PROJECTS kosteloos water en elektriciteit ter beschikking
stellen. Tevens zal de Klant tijdig de nodige voorzieningen (toestemming gemeente,
aanvraag en plaatsting wegsignalisatie,…) treffen opdat SF PROJECTS haar voertuig(en)
en/of machine(s) kan stationeren op de openbare weg in het kader van de uitvoering
van de werken. Tevens zal de Klant erop toezien dat alle leidingen en voegen
vastgelegd en gedicht voorafgaand de uitvoering van de werken. SF PROJECTS kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade voortvloeiend uit dit verzuim in hoofde van de
Klant
4.6. De vereiste vergunningen tot het uitvoeren van Werken dienen door de Klant te
worden bekomen. Bij de aanvang der Werken dient de Klant in het bezit te zijn van alle nodige
(omgeving, bouw-, sloop-,…) vergunningen die toepasselijk zijn voor het uit te voeren werk. SF
PROJECTS zal de Klant hieromtrent bijstaan bij schriftelijk verzoek. SF PROJECTS kan nooit
aansprakelijk worden gesteld bij ontstentenis van een vergunning. Eventuele kosten die hierdoor
kunnen ontstaan zijn steeds voor rekening van de Klant.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de Goederen, zelfs na hun incorporatie, zal pas aan de Klant worden overgedragen na
integrale betaling door deze laatste, met inbegrip van de overeengekomen prijs, kosten en eventuele
intresten en schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van
de Goederen integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat deze aan hem
werden geleverd. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de Goederen effectief aan de
Klant is overgedragen, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om eender welke daad van
beschikking te stellen aangaande deze Goederen. De Klant verbindt zich ertoe SF
PROJECTS onmiddellijk te verwittigen per aangetekend schrijven van elk beslag dat door een derde op
de Goederen zou zijn gelegd. Zolang alle facturen niet betaald werden, mag SF PROJECTS zonder
toestemming van de Klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt op het moment
dat de Klant alle facturen betaald heeft. Als SF PROJECTS dit recht niet kan uitoefenen, dan zullen
de reeds betaalde facturen dienen ter (gedeeltelijke) vergoeding van de schade.

 

6. Klachten

6.1. Goederen
6.1.1. SF PROJECTS verbindt er zich toe de bestelde Goederen te leveren vrij van gebreken.
6.1.2. Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden
zijn met de bestelling van de Professioneel, of gebreken zouden vertonen, dient de
Professioneel de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen
uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk te protesteren, bij gebreke
waarvan de Professioneel wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben
aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de
Professioneel.
6.1.3. SF PROJECTS is tegenover de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan
overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dat zich manifesteert binnen
een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering (cf. wettelijke garantie).
Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de
bestelling van de Consument, of gebreken zouden vertonen, dient de Consument de
levering op straffe van verval uiterlijk binnen de 2 maanden vanaf het ogenblik waarop
het gebrek werd vastgesteld uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk
te protesteren, bij gebreke waarvan de Consument wordt geacht de levering
onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld
schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Consument.
6.1.4. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de
zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van normale slijtage, ongelukken,
nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant; (ii) de Klant voorafgaand aan de levering
op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar
niettemin heeft mee ingestemd; (iii) indien het om verbruiksGoederen gaat of om schade
veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of
onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.
6.1.5. SF PROJECTS is niet gehouden de Professioneel te vrijwaren voor verborgen gebreken
die zij niet kende, noch waarvan de Professioneel op de hoogte was. SF PROJECTS staat niet in voor
gebreken welke zichtbaar zijn en die de Professioneel op het moment van de levering van de Goederen
zelf heeft kunnen waarnemen.
6.1.6. Iedere Klant is verplicht om binnen de 7 kalenderdagen na het tijdig melden van een
niet-conform of gebrekkig Goed overeenkomstig artikel 8 van de Verkoopsvoorwaarden, het Goed
naar SF PROJECTS op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In
het andere geval zal voor wat de Consument betreft de opschorting van de wettelijke
garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van 7 kalenderdagen is niet
van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Goed beschadigd is ten gevolge van het
transport. In dergelijk geval zal de Klant het Goed ten laatste binnen de 3 kalenderdagen
terugsturen.
6.1.7. De Goederen die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten teruggezonden
worden naar SF PROJECTS in originele staat, incl. verpakking, accessoires en documentatie en
vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan
deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.
6.1.8. De Goederen die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten teruggezonden
worden naar SF PROJECTS in hun huidige staat, incl. accessoires en documentatie en vergezeld van
de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal
verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.
6.1.9. De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Goed gebeurt steeds op
risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van SF PROJECTS,
voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. SF PROJECTS zal de Klant voorzien
van de terugbetaling van de verzendkosten (al dan niet in de vorm van een retourbon) of instaan
voor de ophaling van het gebrekkige Goed.

6.1.10. Indien voldaan wordt aan de garantievoorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats
recht op een kosteloze reparatie of vervanging, al naargelang de situatie. Slechts wanneer de
herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn
kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke
terugbetaling. De Klant zal zijn keuze op een duidelijke en gegronde wijze moeten
onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant
gefactureerde bedrag.
6.1.11. Indien de Goederen ten onrechte werden teruggestuurd omdat niet aan de
garantievoorwaarden voldaan werd, zal SF PROJECTS deze opnieuw aan de Klant verzenden. Desgevallend
zullen zowel de kosten van verzending door de Klant als de kosten van terugzending aan de Klant ten
laste zijn van de Klant. SF PROJECTS is in dat geval vrij de Goederen voor rekening en op risico
van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

6.2. Werken
6.2.1. Zodra de Werken beëindigd zijn, dan ontvangt de Klant de saldofactuur. Deze geldt
als verzoek om oplevering.
6.2.2. 10 kalenderdagen na de factuurdatum van de saldofactuur worden de uitgevoerde
Werken als opgeleverd beschouwd. De datum van de oplevering bepaalt de start van de tienjarige
aansprakelijkheid.
6.2.3. Kleine gebreken vormen geen reden om de oplevering te weigeren. In dit
geval dient de Klant enkel het gedeelte te betalen dat voor aanvaarding in aanmerking
is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.
6.2.4. Indien een keuring vereist is na de installatie van toestellen (zonnepanelen,
zonneboiler of condensatieketel…), dan kan dit de oplevering of betaling van het saldo niet
opschorten. Indien tijdens de keuring blijkt dat er aanpassingen nodig zijn, dan zullen deze
aanpassingen worden uitgevoerd zonder dat de oplevering of betaling enige vertraging
kunnen oplopen.
6.2.5. De garantie telt enkel wanneer de betaling van de volledige factuur voldaan werd.
SF PROJECTS is onderworpen aan een 10-jarige aansprakelijkheid zoals omschreven in artikels 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze termijn van 10 jaar gaat in vanaf de oplevering.
6.2.6. Gedurende een periode van twee jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk
voor de lichte, verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek.

 

7. Prijzen, facturatie en betaling

7.1. Alle prijzen voor de verkoop van Goederen zijn steeds exclusief belastingen en eventuele
vervoers -en verpakkingskosten, dewelke steeds integraal ten laste zijn van de Klant.
7.2. De prijzen voor de Werken zijn steeds eenheidsprijzen per m² , m³ of per stuk,
zelfs indien de totaalprijs werd vermeld. De totaalprijs die desgevallend wordt vermeld
heeft enkel een idicatieve waarde en de opgegeven hoeveelheden zijn steeds vermoedelijke
hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn, binnen de eenheden waarvoor ze zijn
overeengekomen, steeds relatief forfaitaire prijzen.
7.3. SF PROJECTS heeft het recht de prijzen te verhogen indien, na tot standkoming van de
overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de
prijzen van de grondstofffen, energiekosten, loonkost, overheidsvoorschriften) een wijziging
ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
7.4. SF PROJECTS behoudt zich het recht een forfaitair bedrag aan de Klant te vragen wanneer ter
plaatse wordt vastgesteld dat door de Klant de Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd en
hierdoor de werken niet of maar gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. (vb. Werf staat
niet klaar, geen parking, betonplaat te koud…)
7.5. SF PROJECTS behoudt zich het recht voor een voorschot op de prijs te vragen, betaalbaar vóór
de start van de uitvoering van de opdracht. SF PROJECTS kan niet aangesproken worden tot uitvoering
van haar verbintenissen zolang dit voorschot op de prijs niet integraal werd betaald. SF PROJECTS
heeft het recht om bij de plaatsing van de bestelling een voorschot te eisen.
7.6. Eventuele wijzigingen aan de Werken en/of meerwerken zullen bijkomend worden
gefactureerd overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde
eenheidsprijzen.
7.7. Alle facturen van SF PROJECTS zijn betaalbaar binnen de tien (10) kalenderdagen na
factuurdatum.
7.8. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze
hoofdelijk en ondeelbaar verbonden.
7.9. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de tien (10)
kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan SF PROJECTS, met de
redenen van protest.
7.10. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft
SF PROJECTS van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling
van moratoire intresten aan een conventionele intrestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde
factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de intrestvoet voorzien in
artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van ieder factuur tot op de datum van de
volledige betaling en (ii) behoudens indien de Klant een consument is in de zin van artikel I.1.,2°
Wetboek Economisch Recht, recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van
het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 100,00, en dit telkens onverminderd
het recht van SF PROJECTS een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk
geleden schade.
7.11. Bij gebrek aan betaling op datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle
openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.
7.12. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SF PROJECTS, is compensatie
door de Klant niet toegelaten. Gebeurlijke klachten zoals bedoeld in artikel 6 van deze
algemene voorwaarden ontslaan de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de betreffende
factu(u)r(en).

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Goederen
8.1.1. SF PROJECTS kan ten opzichte van een Professioneel niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Goederen,
behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van SF PROJECTS, haar lasthebbers, of
aangestelden.
8.1.2. SF PROJECTS kan ten opzichte van een Consument niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de bestelde
Goederen, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van SF PROJECTS, haar lasthebbers,
of aangestelden of overlijden of lichamelijk letsel van deze Consument ten gevolge van een doen of
nalaten van SF PROJECTS.
8.1.3. In geval van niet-uitvoering van een essentiële verbintenis tegenover een
Professioneel, of één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst tegenover een
Consument, is de aansprakelijkheid van SF PROJECTS onder de

overeenkomst beperkt tot het bedrag begroot op de prijs van de afgenomen Goederen
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en die de Klant aan SF PROJECTS heeft betaald.

8.2. Werken
8.2.1. SF PROJECTS is uitsluitend aansprakelijk voor haar zware of opzettelijke
fout en voor de zware fout van haar onderaannemers. SF PROJECTS is niet aansprakelijk voor
immateriële, indirecte of gevolgschade.
8.2.2. De totale aansprakelijkheid van SF PROJECTS jegens de Klant is, zowel voor de
directe als indirecte schade, in ieder geval beperkt tot het laagste van volgende bedragen: hetzij
de prijs voor de Werken, hetzij het bedrag waarvoor SF PROJECTS verzekerd is bij haar
BA-verzekeraar en dat daadwerkelijk door haar BA-verzekeraar wordt uitbetaald. SF PROJECTS is
evenmin aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door de fout van de Klant.
8.2.3. SF PROJECTS is niet tot vrijwaring wegens uitwinning gehouden.
8.2.4. Uitsluitend de Klant is tegenover, in het bijzonder zijn buren, volledig
aansprakelijk voor schade ten gevolge van de uitvoering van de Werken, op voorwaarde dat SF
PROJECTS geen enkele aantoonbare fout heeft begaan.
8.2.5. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor de door de Klant geleverde Goederen of
de door hem uitgevoerde Werken. Als de Klant of de architect aan SF PROJECTS een werkwijze of
materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in strijd is met het
schriftelijk met redenen omkleed voorbehoud van SF PROJECTS, wordt deze laatste ontslagen
van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van gebreken te wijten aan de keuze
van deze werkwijze of materialen.

 

9. Overmacht

9.1. SF PROJECTS is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de
niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde
oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt
begrepen de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis(sen) door SF PROJECTS
redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moelijk of bijzonder duur maakt.
9.2. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor SF
PROJECTS uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting
van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand,
overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven,
verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de
machines, verkeershinder, te late levering door haar leverancier of onderaannemer.
Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor SF PROJECTS onvoorzienbaar en
onvermijdbaar te zijn.
9.3. In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van SF PROJECTS geen enkel recht op
schadevergoeding uit welken hoofde ook.
9.4. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van de Werken tot gevolg heeft, wordt de
uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de
tijd die nodig is om de werf terug op te starten, zonder dat SF PROJECTS enige schadevergoeding aan
de Klant verschuldigd is.

 

10. Wanprestaties – beëindiging overeenkomst

10.1. SF PROJECTS heeft het recht om haar verbintenissen met onmiddellijke ingang en
zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten zonder enige schadevergoeding
verschuldigd te zijn (i) bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag van een
of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de
wanprestatie betrekking heeft, en (ii) wanneer SF PROJECTS gegronde redenen heeft om eraan
te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens haar zal nakomen (i.h.b. in geval de
solvabiliteit van de Klant niet meer gegarandeerd is, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, in
het geval van beslag, ontbinding, vereffening, collectieve schuldenregeling, faillissement,
negatief eigen vermogen resp. door / van / lastens de Klant) SF PROJECTS is gerechtigd de
uitvoering van haar verbintenissen slechts te hervatten nadat de Klant voldoende zekerheid heeft
gesteld voor de uitvoering van zijn financiële verplichtingen ten aanzien van SF PROJECTS.
10.2. Indien de Klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, heeft SF PROJECTS
het recht de overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden lastens de Klant, indien SF PROJECTS de Klant per aangetekend schrijven in
gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen na de
poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
10.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst door SF PROJECTS lastens de Klant overeenkomstig
artikel 10.2 heeft SF PROJECTS, in voorkomende geval, het recht op teruggave van de reeds
geleverde Goederen, en / of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van
de Klant hetzij forfaitair begroot op 10 % van de overeengekomen verkoopprijs van de Goederen,
hetzij forfaitair op 30 % van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar
niet uitgevoerde werken, het voorgaande telkens onverminderd het recht van SF PROJECTS
een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het
voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van
alle geleverde en niet teruggenomen Goederen en van alle uitgevoerde Werken.
10.4. De overeenkomst komt automatisch ten einde indien de Klant in staat van faillissement zou
zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd of bescherming tegen schuldeisers
zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze
mogelijkheid door de relevante wetgeving).
10.5. In geval voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Klant, is de Klant
aan SF PROJECTS een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de overeengekomen
totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Werken, het voorgaande telkens
onverminderd het recht van SF PROJECTS een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs
van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om
tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Goederen en van alle
uitgevoerde Werken.

 

 

11. Intellectuele eigendom

11.1. De door SF PROJECTS geleverde prestaties (ontwerpen, schetsen,
plannen,… ) die genieten van de intellectuele eigendomsbescherming worden door de
Klant uitdrukkelijk erkent en aanvaard. Miskenning van deze bescherming geeft aanleiding tot
betaling van schadevergoeding aan SF PROJECTS, onverminderd haar recht andere wettelijke
maatregelen te treffen teneinde de inbreuken te doen staken.

 

 

12. Informatie en advisering

Alle door SF PROJECTS verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven over
functionaliteiten, kleuren, eigenschappen, afmetingen, berekeningen enz. van de Goederen
zijn geheel vrijblijvend en worden door SF PROJECTS verstrekt bij wijze van niet
bindende

informatie. SF PROJECTS verleent daarbij geen enkele garantie en kan in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade
voortvloeiende uit de informatieverstrekking en/of advisering door SF PROJECTS.

 

13. Verwerking persoonsgegevens

SF PROJECTS verwerkt persoonsgegevens van de Klant met het oog op de uitvoering van
de Verkoopovereenkomst. Voor meer informatie, verwijst S&F PROJECTS naar de privacyverklaring op
haar website.

 

 

14. Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Uitsluitend de
rechtbanken van het rechtsgebied waarin de
maatschappelijke zetel van SF PROJECTS gevestigd is, zijn bevoegd om van eventuele geschillen
kennis te nemen.